วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

เรื่อง ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต จัดพิมพ์ โดย ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา

ชุด-ธรรมโฆษณ์ ของ ท่านพุทธทาส
เรื่อง ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต
จัดพิมพ์ โดย  ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา
จำนวน 418  หน้า
(การนับจำนวนหน้าของหนังสือ จะนับเฉพาะส่วนหน้าหา ไม่นับส่วน คำนำ สารบาญ และส่วนท้าย)รายชื่อหนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ 
รายชื่อหนังสือ
เลขประจำเล่ม
ราคา
๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
350
๒. อิทัปปัจยตา
๑๒
300
๓. สันทัสเสตัพธรรม
๑๓
250
๔. ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๑
๓๖
250
๕. พุทธิกจริยธรรม
 ๑๘ 
250
๖. ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์           
 300 
๗.โอสาเรตัพพธรรม
 ๑๓.ก
 250 
๘. พุทธจริยา  
๑๑
 250 
๙. ตุลาการิกธรรม เล่ม ๑  
 ๑๖ 
250
๑๐. มหิดลธรรม 
 ๑๗.ข
250
๑๑. บรมธรรม ภาคต้น 
๑๙
 250 
๑๒. บรมธรรม ภาคปลาย 
 ๑๙.ก
 250 
๑๓. อานาปนสติภาวนา  
  ๒๐.ก 
300
๑๔. ธรรมปาฎิโมกข์ เล่ม ๑
๓๑
 250 
๑๕. สุญญตาปริทรรศ์ เล่ม ๑ 
 ๓๘ 
250
๑๖. ค่ายธรรมบุตร 
 ๓๗ 
250
๑๗. ฆราวาสธรรม 
 ๑๗.ก
200
๑๘. ปรมัตถสภาวธรรม 
  ๑๔.ก 
 250 
๑๙. ปฏิปทาปริทรรศน์
 ๑๔ 
 250 
๒๐. ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ 
  ๓๖.ก 
 250
๒๑. สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๒ 
  ๓๘.ก 
 250
๒๒. เตกิจฉกธรรม
  ๓๗.ง 
 250
๒๓. โมกขธรรมประยุกต์ 
 ๑๗.ค
 250
๒๔. ศารทกาลิกเทศนา เล่ม ๑ 
 ๒๖
 300
๒๕. ศีลธรรม กับ มนุษย์โลก 
 ๑๘.ข
 250
๒๖. อริยศีลธรรม 
 ๑๘.ค
 200
๒๗. การกลับมาแห่งศีลธรรม 
 ๑๘.ก
 250
๒๘. ธรรมสัจจสงเคราะห์ 
  ๑๘.ข 
 300
๒๙. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
 ๔
 500 
๓๐. ธรรมะกับการเมือง 
 ๑๘.จ 
 300
๓๑. เยาวชนกับศีลธรรม 
๑๘.ง
 200
๓๒. เมื่อธรรมครองโลก
 ๑๘.ฉ
 250
๓๓. ไกวัลยธรรม 
 ๑๒.ก
 250
๓๔. อาสาฬหบูชาเทศนา เล่ม ๑ 
 ๒๔ 
 300 
๓๕. มาฆบูชาเทศนา เล่ม ๑
๒๒
 300 
๓๖. พระพุทธคุณบรรยาย 
 ๑๑.ก 
 400 
๓๗. วิสาขบูชาเทศนา เล่ม ๑ 
 ๒๓ 
 300 
๓๘. ชุมนุมล้ออายุ เล่ม ๑ 
 ๔๒.ก 
 300 
๓๙. ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข 
๓๙.ค
300
๔๐. เทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม ๑
๓๗.ก
300
๔๑. อะไร คือ อะไร 
๓๗.ค
300
๔๒. ใคร คือ ใคร   
๓๗.ข
 300 
๔๓. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น - ภาคปลาย 
๒ 
 700 
๔๔. ราชภโฎวาท 
 ๓๙.ง 
 300 
๔๕. กข กกา ของการศึกษาพุทธศาสนา 
 ๑๔.ค 
 250 
๔๖. ธรรมะเล่มน้อย 
๔๐ 
 250 
๔๗. ใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ 
 ๔๔.ก 
 300 
๔๘. ธรรมปาฎิโมกข์ เล่ม ๒ 
 ๓๑.ก 
 300 
๔๙. ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี ตอน ๑ 
 ๔๖.ค 
 300 
๕๐. ฟ้าสาวระหว่าง ๕๐ ปี ตอน ๒ 
 ๔๖.ง 
 300 
๕๑. ชุมนุมปาฐกถาธรรมชุด"พุทธรรม" 
๓๒ 
 250 
๕๒. สมถวิปัสนาแห่งยุคปรมาณู 
 ๑๔.ข 
 250 
๕๓. นวกานุสาส์น เล่ม ๑ 
๓๙ 
 300 
๕๔. สันติภาพของโลก 
 ๑๘.ข 
 250 
๕๕. ธรรมะกับสัญชาตญาณ 
๑๕ 
 250 
๕๖. ธรรมศาสตรา เล่ม ๑ 
 ๔๐.ก 
 300 
๕๗. อตัมมยตาประยุกต์ 
 ๑๒.ข 
 300 
๕๘. ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕.ข 
 300 
๕๙. อตัมมยตาประทีป 
๑๒.ง
300
๖๐. อตัมมยตาปริทรรศน์
๑๒.ค
300
๖๑. สันทิฏฐิกธรรม
 ๑๓.ข 
 250 
๖๒. พุทธธรรมประยุกต์ 
 ๑๗.จ 
 250 
๖๓. สัมมัตตานุภาพ 
  ๔๐.ฉ 
 250 
๖๔. ตุลาการิกธรรม เล่ม ๒ 
  ๑๖.ก 
 250 
๖๕. โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ 
  ๑๔.ง 
 300 
๖๖. คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา 
  ๔๐.ข 
 250 
๖๗. อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา
  ๒๐.ค 
300
๖๘. พัสสิกไตรเทศนา 
  ๒๕.ง 
 250 
๖๙. ตุลาการิกธรรม เล่ม ๓ 
  ๑๖.ข 
 250 
๗๐. คู่มือที่จำเป็นในการศึกษาและปฏิบัติธรรม 
  ๔๐.ช 
 250 
๗๑. ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ 
  ๓๗.ง 
 300 
๗๒. มนุสสธรรม 
๑๗ 
 400 
๗๓. พุทธวิธีชนะความทุกข์ 
 ๑๔.จ 
 300 
๗๔. หลักพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ 
 ๑๔.จ 
 300 
๗๕. ปัญหาแห่งมนุษยภาพ 
๑๗.ฉ 
 300 
๗๖. เทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม ๒ 
๓๗.จ 
 400

หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ แบ่งออกเป็นห้าหมวด

๑ หมวดที่หนึ่ง ชุด "จากพระโอษฐ์" สันปกสีน้ำตาล ๑–๑๐
เป็นเรื่องเก็บมาเฉพาะที่ตรัสเล่าไว้เอง.

๒ หมวดที่สอง ชุด "ปกรณ์พิเศษ" สันปกสีแดง ๑๑–๒๐
เป็นคำอธิบายข้อธรรมะที่เป็นหลักวิชาและหลักปฏิบัติอย่างสมบูรณ์.

๓ หมวดที่สาม ชุด "ธรรมเทศนา" สันปกสีเขียว ๒๑–๓๐
เป็นเทศนาตามเทศกาลต่างๆ.

๔ หมวดที่สี่ ชุด "ชุมนุมธรรมบรรยาย" สันปกสีน้ำเงิน ๓๑–๔๐
เป็นการบรรยายในรูปปาฐกถาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด.

๕ หมวดที่ห้า ชุด "ปกิณกะ" สันปกสีม่วง ๔๑–๕๐
เป็นการอธิบายข้อธรรมะเบ็ดเตล็ดต่างๆ ประกอบความเข้าใจ.

ในแต่ละหมวด แต่ละหมายเลข อาจมีได้หลายเล่ม ซึ่งได้ใช้วิธีใส่อักษร ก ข ค… ต่อกันไปเรื่อยๆ.จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com