วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภาพมุมสูง ถ่ายจาก DJI SPARK - ณ หอบรรจุพระไตรปิฎก จ.นครปฐมจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงสี่เหลี่ยมคางหมูจากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวันwww.trilakbooks.com

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือ : วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสเถรรจนา

จากไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน www.trilakbooks.com